Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển Công nghiệp – Thương mại giai đoạn 2011 - 2015