Quyết định ban hành danh mục loại dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/04/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục loại dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, như sau:

1. Kiên cố hóa kênh mương nội đồng;

2. Cứng hóa công trình giao thông đến thôn (đường trục thôn; đường liên thôn; đường ngõ xóm; đường trục chính nội đồng). Không áp dụng đối với các dự án, công trình giao thông từ huyện đến xã, liên xã;

3. Xây dựng, sửa chữa Nhà văn hóa xã, thôn, bản;

4. Xây dựng, sửa chữa sân thể thao thôn, xã cho các hoạt động phong trào;

5. Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn thông thường (Bãi tập kết rác);

6. Xây dựng, sửa chữa phòng học mầm non (điểm trường lẻ) được xây ở các thôn, bản;

7. Xây dựng, sửa chữa phòng học tiểu học bao gồm nhà vệ sinh (trường lẻ) được xây ở các thôn, bản;

8. Xây dựng công trình cấp nước nhỏ, lẻ (Giếng đào);

9. Xây dựng, sửa chữa Chợ dân sinh tuyến xã;

10. Sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế tuyến xã.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Thể thao; Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc tỉnh; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 18/04/2017