Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/05/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình; Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 11/05/2017