TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1234/UBND-XDCB về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển với nội dung cụ thể như sau:

 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển; UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất lập quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, làm cơ sở quản lý, kiểm soát phát triển các dự án ven biển; đảm bảo quỹ đất bố trí khu dịch vụ công cộng, công viên, quảng trường, bãi tắm công cộng phục vụ dân cư và khách du lịch, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực bảo tồn, phòng hộ,...

2. Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện ven biển, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới; căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện các nội dung:

a. Kiểm tra đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng.

b. Tổ chức quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp: Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đối với khu vực ven biển trong vùng định hướng phát triển đô thị nhằm kiểm soát, quản lý không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực, làm cơ sở cấp phép xây dựng và triển khai các dự án đầu tư xây dựng; tổ chức công bố và công khai các đồ án quy hoạch xây dựng để dân biết, dân kiểm tra và thực hiện.

c. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt, Giấy phép xây dựng bảo đảm chất lượng kiến trúc, cảnh quan và môi trường.

d. Xử lý cương quyết và dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; xây dựng không đúng với quy hoạch, xây dựng không phép hoặc xây dựng sai giấy phép; tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

e. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chính quyền địa phương các cấp về quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện ven biển, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới rà soát, điều chỉnh các dự án ven biển trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; Tăng cường cập nhật, phổ biến các quy định sử dụng đất trong Luật Đất đai, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại các địa phương có bờ biển.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện ven biển, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển dự án ven biển.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này, đồng thời có báo cáo tổng hợp gửi Sở Xây dựng. Giao Sở Xây dựng theo dỏi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh để gửi Bộ Xây dựng trước ngày 15/10/2015.

Nguồn: Công văn số 1234/UBND-XDCB ngày 16/10/2015
 

 

[Trở về]
Trang chủ