TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 
(Website Quảng Bình) - Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2151/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình 
(Website Quảng Bình) - Ngày 27 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1545/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình, với những nội dung chủ...
Xem tiếp
Thông tin về những quy định chung của Khu kinh tế Hòn La 
Khu kinh tế Lòn La bao gồm 6 xã ven biển của huyện Quảng Trạch là Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tùng, Cảnh Dương, Quảng Hưng và Quảng Xuân; khu hạt nhân của Khu kinh tế Hòn La là Quảng Đông, Quảng...
Xem tiếp
Tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế Hòn La 
Khu kinh tế Hòn La bao gồm hai khu chức năng chính: khu phi thuế quan và khu thuế quan. 
Xem tiếp
Ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế Hòn La - tỉnh Quảng Bình 
Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Theo đó ưu đãi đầu tư tại...
Xem tiếp
Sử dụng đất trong Khu kinh tế Hòn La 
Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Theo đó việc sử dụng đất...
Xem tiếp
Chế độ tài chính, lao động, tổ chức kinh doanh, xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và thông tin liên lạc trong Khu kinh tế Hòn La 
Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Theo đó chế độ tài chính,...
Xem tiếp
Hoạt động của Doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Hòn La 
Xem tiếp
Cảng biển Hòn La 
Cảng Hòn La, công bố theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2008 của Bộ Giao thông Vận tải, là cảng biển tổng hợp dưới sự quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải của Cảng vụ Quảng Bình và quản...
Xem tiếp
Trang chủ