TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5182/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
(QuangBinh Portal) - Ngày 27/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3806/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định...
Xem tiếp
Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
(Website Quảng Bình) - Ngày 15/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3628/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 
Ngày 08 tháng 01 năm 2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu phát triển, quy...
Xem tiếp
Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đế năm 2005 và định hướng đến năm 2010 
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể khoa học, công nghệ tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 
Xem tiếp
Trang chủ