TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  
Phương hướng, mục tiêu và chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 
Trích Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 14

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 
CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006 - 2010
 

1. Phương hướng, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010:

Nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và vững chắc, đưa tỉnh ta ra khỏi trình trạng một tỉnh nghèo, phấn đấu đến năm 2010 cơ bản đạt trình độ phát triển ngang mức trung bình của cả nước. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện căn bản đời sống của nhân dân. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về cải cách hành chính và cải cách tư pháp. 
 

2. Các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã  hội 5 năm 2006 - 2010 là:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân  11 - 12%/năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng                 20 - 21%/năm.

- Giá trị khu vực dịch vụ tăng                         11 - 12%/năm.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng  4 - 4,5%/năm.

- Sản lượng lương thực đến năm 2010 đạt      25,5  - 26 vạn tấn.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2010:

+ Nông, lâm, ngư nghiệp                          20%;

+ Công nghiệp - xây dựng                        40%;

+ Dịch vụ                                                40%;

- Kim ngạch xuất khẩu tăng                           14 - 15%/năm.

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân  16 - 17%/năm; năm 2010 đạt trên 1.000 tỷ đồng.

- GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 700 - 800 USD.

- Tỷ suất sinh giảm                                       0,4 - 0,5/năm.

- Giải quyết việc làm hàng năm                      2,4 - 2,5 vạn lao động/năm.

    - Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân                    3,5 - 4%/năm.
 

Phấn đấu đến năm 2010:

- 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 50 - 60% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học.

- 90% dân cư đô thị và 70% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch.

- 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ, 70% đạt chuẩn quốc gia.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 18 - 20%.

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.

- 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải và trên 80% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.

- Hàng năm có 70 - 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới 5% so với số lượng đảng viên toàn đảng bộ.

Đ.C

[Trở về]
Trang chủ