TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thời kỳ 2001 – 2010 
I. Mục tiêu phát triển đến năm 2010

- Tỷ lệ hộ đói nghèo còn dưới 10% (theo tiêu chuẩn mới).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: 19 – 20%.

- Giải quyết việc làm hàng năm đạt 1,6 – 1,7 vạn lao động.

- 100% xã, phường đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác chính sách thương binh, xã hội.

II. Định hướng và nhiệm vụ phát triển công tác Lao động – Thương binh và Xã hội đến năm 2010

1- Về lao động, chất lượng lao động và việc làm.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hoá, mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại, hình thành và phát triển thị trường sức lao động, tổ chức lại lực lượng lao động xã hội. Từng bước tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngủ cán bộ kỹ thuật và phổ cập nghề cho lực lượng lao động xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu và phát triển nền kinh tế hàng hoá.

- Đầu tư tạo việc làm, đã dạng hoá việc làm trong mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức xã hội. Chuyển dịch cơ cấu sử dụng lao động theo hướng thu hút và tạo việc làm trong các ngành công nghiệp và dịch vụ.

- Phát triển mạnh các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có chính sách tạo việc làm đối với mọi thành phần kinh tế - 2 - mạnh và định hướng các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp hiện có, khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế HTX, kinh té hợp tác phát triển nhất là trong các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, sản xuất hàng hoá xuất khẩu, hàng tiêu dùng, khuyến khích những người làm kinh tế đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân, khôi phục và mở rộng các ngành nghề truyền thống ở các địa phương, phát huy thế mạnh của kinh tế hộ gia đình và trang trại.

- Phấn đấu mỗi năm giải quyết và tạo chổ làm việc mới cho 1,6 – 1,7 vạn lao động. Đến năm 2010 tỷ lệ số người lao động trong độ tuổi lao động chưa có việc làm còn 4 – 5%.

- Quy hoạch sắp xếp các trường dạy nghề, các cơ sở dạy nghề có nội dung đào tạo một cách thiết thực, nâng cấp các trung tâm dịch vụ việc làm, các trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp dạy nghề, mở rộng đào tạo nghề ngắn hạn ở từng khu vực. Khuyến khích các doanh nghiệp, tư nhân tham gia đào tạo cho người lao động. Đặc biệt quan tâm đào tạo công nhân kỹ thuật thuộc các ngành vật liệu xây dựng, nông, lâm, thuỷ sản, dịch vụ, các dự án chuẩn bị đầu tư. Phán đấu đến năm 2010 có tỷ lệ người đã qua đào tạo nghề là 18 – 20%.

2- Về chương trình xoá đói giảm nghèo và đời sống dân cư.

- Tích cực thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, nâng cấp mức sống nhân dân, rút ngắn đáng kể sự chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị. Đưa chương trình xó đói giảm nghèo trở thành bộ phận cấu thành trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội.

- Tăng đáng kể đầu tư cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn, trước hết ưu tiên đầu tư cho các xã có 40% số hộ đói nghèo trở lên. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phát huy hiệu quả các dự án ODA, NGO, tăng thêm mức đầu tư cho các chương trình 135, dự án 661, ĐCĐC, cho các xã miền núi đặc biệt khó khăn. Cần tăng cường đầu tư cho các xã bãi ngang ven biển, cồn bãi, bằng các nguồn vốn ngân sách, tín dụng ưu đãi, cần có chính sách riêng cho vay đối với các hộ đặc biệt nghèo. Cùng với việc đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã khó khăn, cần đặc biệt coi trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ dân trí, kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, kinh nghiệm làm ăn kinh tế cho dân cư nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình xoá đói giảm nghèo.

Phấn đáu đến năm 2010 giảm hộ đói nghèo còn dưới 10% (theo tiêu chuẩn mới).

3- Về thực hiện chính sách xã hội.

- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Tiếp tục tổ chức tốt phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, phong trào xây dựng xã, phường, làm tốt công tác chính sách thương binh xã hội, phấn đấu đến năm 2010 có 100% xã, phường đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác chính sách TBXH, 100% hộ gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hay cao hơn mức sống trung bình của dân cư trong vùng.

- Thực hiện tốt chính sách đối với các đối tượng xã hội như người tàn tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo cho việc nuôi dưỡng các đối tượng xã hội, phấn đấu đến năm 2010 có 4 trung tâm bảo trợ xã hội ở các huyện thị.

- Tăng cường việc trùng tu nâng cấp, xây dựng các nghĩa trang liệt sỹ, bia ghi tên, đài tưởng niệm và mộ liệt sỹ. Phấn đấu đến năm 2010 các địa danh lịch sử trong toàn tỉnh đều có đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ.

III. Các giải pháp thực hiện chủ yếu

1- Về giải pháp việc làm cho người lao động.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình vùng nông nghiệp nông thôn có vốn và được vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển ngành nghề và huy động lao động tại chổ.

- Đẩy mạnh công tác di dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới ở vùng gò đồi, vùng bãi ngang ven biển trong tỉnh, xây dựng mô hình kinh tế trang trại, khai thác tiềm năng tại chổ, gắn lao động với đất đai.

- Thông qua các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm, mở rộng quan hệ với các đối tác sử dụng lao động ở các tỉnh khác và các nước để đưa lao động đi làm việc ở các tỉnh bạn và nước ngoài một cách có hiệu quả.

- Khuyến khích hình thức tự do di chuyển hành nghề, tìm việc làm sau mùa vụ, giải quyết việc làm vào thời kỳ nông nhàn.

- Thực hiện đầy đủ luật lao động nghĩa vụ công ích nhằm huy động xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, anh ninh quốc phòng trên từng địa bàn.

- Thông qua các dự án phát triển của tỉnh, của Nhà nước có kế hoạch chuyển dịch một bộ phận dân cư và lao động sang làm việc trong các ngành công nghiệp, dịch vụ.

2- Về công tác xoá đói giảm nghèo.

- Cần tổ chức hướng dẫn cho nông dân thực hành áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất bằng các lớp tập huấn ngắn ngày, hội thảo đầu bờ, hình thành các dịch vụ về cung cấp giống, cây, con. Xây dựng và nhân rộng mô hình làm ăn có hiệu quả để nâng cao sức thuyết phục.

- Thực hiện lồng ghép một cách có hiệu quả các chương trình dự án thực hiện trên vùng nghèo, xã nghèo, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hướng dẫn phương thức làm ăn, quản lý sản xuất cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với nghề, việc mới để tự vươn lên.

- Tổ chức điều tra hộ đói nghèo theo chuẩn mới, nắm chắc hiện trạng đói nghèo các địa phương để có chủ trương sát thực.

- Thực hiện xã hội hoá công tác xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao dân trí cho dân cư vùng nghèo.

3- Về thực hiện các chính sách xã hội.

Phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội nhằm đảm bảo cho các đối tượng xã hội được hưởng đầy đủ các chế độ của Nhà nước.

(Theo Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 25/6/2001 của UBND tỉnh)

[Trở về]
Trang chủ