TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/5/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020 với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020.

(có Danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

  Nhấn vào đây để tải về hoặc xem chi tiết Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020

Nguồn: Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 04/5/2015

[Trở về]
Trang chủ