TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/09/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3372/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Toàn văn Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nguồn: Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

 

[Trở về]
Trang chủ