TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/08/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng 8 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Toàn văn Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nguồn: Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11/08/2017
 

 

[Trở về]