TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/04/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/04/2017

 

[Trở về]
Trang chủ