TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4263/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi chung là Danh mục).

(Có phụ lục danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng nội dung thông tin dự án; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến Danh mục; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình xúc tiến các dự án thuộc Danh mục, kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 16/09/2011 và số 1150/QĐ-UBND ngày 04/05/2015 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Văn hoá và Thể thao, Du lịch, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý các Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 4263/QĐ-UBND ngày 31/12/2016

[Trở về]
Trang chủ