TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí đề án thu hút, vận động vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí đề án thu hút, vận động vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí đề án thu hút, vận động vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Tên đề án: Đề án thu hút vận động vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình

2. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Mục tiêu đầu tư: xây dựng đề án thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng được tiêu chí ưu tiên tài trợ và nhu cầu đầu tư của các nhà tài trợ, các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

4. Nhiệm vụ đề án: có phụ lục 1 (đề cương nhiệm vụ đề án) kèm theo.

5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

5.1 Tổng mức đầu tư: 250.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

(Chi tiết có phụ lục 2 kèm theo).

5.2. Nguồn vốn: Được phân bổ tại Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016

7. Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư thực hiện đề án.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Quản lý nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguồn: Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 20/10/2015

[Trở về]
Trang chủ