TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh...
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 với nội dung cụ...
Xem tiếp
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Nghị... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh,... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/09/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3372/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về...
Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/08/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn...
Xem tiếp
Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/07/2017, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội...
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/05/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/04/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Quyết định ban hành danh mục loại dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được áp... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/04/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục loại dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020...
Xem tiếp
Trang chủ