TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/5/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày...
Xem tiếp
Nghị quyết quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thông thôn trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Chỉ thị của UBND tỉnh về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số 12/2019/CT-UBND về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh...
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 với nội dung cụ...
Xem tiếp
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Nghị... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh,... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/09/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3372/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về...
Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/08/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn...
Xem tiếp
Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/07/2017, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội...
Xem tiếp
Trang chủ