TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di dân tự do, khu rừng đặc... 

(Quang Binh Portal) - Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới,...

Xem tiếp
Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đệm theo hướng bảo tồn VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 
(Portal Quảng Bình) - Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3605/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đệm theo hướng bảo tồn VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2020,...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020 
(Website Quảng Bình) - Ngày 05/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa đến năm 2020 
(Website Quảng Bình) - Ngày 12/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020 
(Website Quảng Bình) - Ngày 17/5/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020 
(Website Quảng Bình) - Ngày 22/02/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới đến năm 2020 
(Website Quảng Bình) - Ngày 22/02/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới đến năm 2020. Theo đó, Quy...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bố Trạch đến năm 2020 
(Website Quảng Bình) - Ngày 26/12/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3212/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bố Trạch đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu,...
Xem tiếp
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 10/07/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 851/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020 
(Website) - Ngày 11/7/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu và định...
Xem tiếp
Trang chủ