TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Quyết định 357/QĐ-BKHĐT thủ tục hành chính đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu 
Ngày 02/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 357/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu...
Xem tiếp
Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Xem tiếp
Nghị định 29/2021/NĐ-CP thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư 
Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.
Xem tiếp
Nghị định 28/2021/NĐ-CP cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư 
Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư.
Xem tiếp
Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Xem tiếp
Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Ngày 03/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Xem tiếp
Thông tư 15/2021/TT-BTC chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư công 
Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.
Xem tiếp
Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Xem tiếp
Thông tư 46/2020/TT-BTTTT Định mức xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện 
Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 46/2020/TT-BTTTT về việc ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện.
Xem tiếp
Quyết định 38/2020/QĐ-TTg Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển 
Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích phát...
Xem tiếp
Trang chủ