TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị... 
Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vương mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây...
Xem tiếp
Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí... 
Được ủy quyền cho chủ đầu tư thẩm định chi phí khảo sát XD - Đây là nội nội dung mới tại Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên...
Xem tiếp
Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư... 
Ngày 08/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.
Xem tiếp
Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh... 
Tăng cường quản lý Nhà nước và phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế - Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong Chỉ thị 27/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu...
Xem tiếp
Lệnh 07/2020/L-CTN 2020 công bố Luật Đầu tư 
Ngày 01/7/2020, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 07/2020/L-CTN về việc công bố Luật Đầu tư.
Xem tiếp
Lệnh 08/2020/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
Ngày 01/7/2020, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 08/2020/L-CTN về việc công bố Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Xem tiếp
Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương 
Ngày 18/6/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.
Xem tiếp
Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải... 
Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn...
Xem tiếp
Quyết định 828/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy... 
Ngày 27/5/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định 828/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính...
Xem tiếp
Quyết định 814/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu... 
Ngày 25/5/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 814/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch...
Xem tiếp
Trang chủ