TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Nghị quyết 63/NQ-CP 2019 các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ hết hiệu lực 
Ngày 26/8/2019, Chính phủ ra Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm...
Xem tiếp
Nghị định 73/2019/NĐ-CP quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách 
Ngày 05/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Xem tiếp
Thông tư 06/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước... 
Ngày 26/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
Xem tiếp
Nghị quyết 50-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả... 
Ngày 20/8/2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Xem tiếp
Nghị định 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự... 
Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP về việc quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp...
Xem tiếp
Quyết định 655/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn... 
Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản...
Xem tiếp
Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
Xem tiếp
Quyết định 978/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn... 
Ngày 05/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 978/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ...
Xem tiếp
Chỉ thị 20/CT-TTg 2019 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Xem tiếp
Quyết định 2673/QĐ-BNN 2019 danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 
Ngày 08/7/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2673/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến ngày 30/6/2019; Danh...
Xem tiếp
Trang chủ