TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Quyết định 1899/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra... 
Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1899/QĐ-BYT Về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ...
Xem tiếp
Thông tư 19/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên... 
Ngày 23/05/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư...
Xem tiếp
Quyết định 644/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại... 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 644/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền...
Xem tiếp
Quyết định 681/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh... 
Ngày 15/05/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 681/QĐ-BKHĐT về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch...
Xem tiếp
Quyết định 682/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của... 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 682/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện...
Xem tiếp
Quyết định 611/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong... 
Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Tài chính thông qua tại Quyết định 611/QĐ-BTC về việc công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018 ngày 05/04/2019.
Xem tiếp
Quyết định 758/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu... 
Quyết định 758/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Bộ...
Xem tiếp
Quyết định 244/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong... 
Ngày 12/03/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 244/QĐ-BKHĐT công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ...
Xem tiếp
Quyết định 591/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa,... 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 591/QĐ-BNN-KH về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số...
Xem tiếp
Quyết định 198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018... 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 198/QĐ-TTg về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 vốn nước ngoài cho các bộ, ngành và địa phương ngày 18/02/2019.
Xem tiếp
Trang chủ