TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Nghị định 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự... Tin mới
Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP về việc quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp...
Xem tiếp
Quyết định 655/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn... 
Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản...
Xem tiếp
Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
Xem tiếp
Quyết định 978/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn... 
Ngày 05/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 978/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ...
Xem tiếp
Chỉ thị 20/CT-TTg 2019 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Xem tiếp
Quyết định 2673/QĐ-BNN 2019 danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 
Ngày 08/7/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2673/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến ngày 30/6/2019; Danh...
Xem tiếp
Nghị quyết 53/NQ-CP 2019 giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững ngày 17/7/2019.
Xem tiếp
Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước... 
Ngày 29/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển,...
Xem tiếp
Thông tư 34/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của... 
Ngày 11/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của...
Xem tiếp
Nghị định 55/2019/NĐ-CP hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Nghị định 55/2019/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/6/2019, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.
Xem tiếp
Trang chủ