TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 86/2018/NĐ-CP đầu tư nước ngoài trong giáo dục Tin mới
Ngày 18/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh...
Xem tiếp
Nghị định 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP... Tin mới
Ngày 30/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2020/NĐ-CP về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi...
Xem tiếp
Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Tin mới
Ngày 06/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Xem tiếp
Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 
Ngày 28/02/2020, Chính phủ ban hành tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Xem tiếp
Thông tư 04/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ... Tin có hình
Ngày 24/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
Xem tiếp
Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh... 
Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của...
Xem tiếp
Thông tư 91/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành... 
Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng...
Xem tiếp
Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đầu tư... 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tại Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT ban hành ngày...
Xem tiếp
Nghị định 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính... 
Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.
Xem tiếp
Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,... 
Sẽ rút ngắn thời gian cấp phép, thanh tra, kiểm tra XD tối đa còn 50 ngày - Đây là một trong những giải pháp được Chính phủ nêu ra tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những...
Xem tiếp
Trang chủ